StartUp Europe Smart Agrifood Summit

Gregorio Davila-Diaz.

DG Agri Comisión Europea.