StartUp Europe Smart Agrifood Summit

Gregorio Davila-Diaz

DG Agri Comisión Europea.